กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  "พระบิดาของมัคคุเทศก์ไทย"

    หากกล่าวถึง “สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” เชื่อว่าหลายต่อหลายคน

คงนึกถึงผลงานของท่านในด้านประวัติศาสตร์ และการบุกเบิกงานโบราณคดี

โดยท่านได้ทรงนิพนธ์หนังสือต่างๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากมาย

จนได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย”

  สำหรับประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร

 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระโอรส พระองค์ที่ 57 ในพระบาท-

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุม พระสนมเอก

เมื่อวันเสาร์ เดือน 7 แรม 9 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405

สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระราชทานนาม พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร

สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเริ่มเข้ารับราชกาล เป็นนักเรียนนายร้อย

ทหารบก กรมนายร้อย เมื่อปี พ.ศ.2418ได้รับการสถาปนาเป็น

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพ.ศ.2442 ในรัชกาลที่ 5

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับราชการในตำแหน่ง

นายพลโทราชองค์รักษ์ และเป็นอธิบดีกระทรวงธรรมาธิการ เป็นเสนาบดี

กระมรวงมหาดไทย เป็นราชฑูตพิเศษ เสด็จไปยุโรป 1ครั้ง  ครั้นภายหลัง

ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เลื่อนขึ้นเป็นกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2454 ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ เลื่อนเป็น สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2472 เป็นอภิรัฐมนตรีและเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา

เมื่อปีขาล พ.ศ.2469   หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พระองค์จึงละ

กิจการทั้งปวงเสด็จไปประทับที่หัวหินตามคำแนะนำของแพทย์ และต่อมาอีก1ปี

ก็เสด็จไปประทับที่ปีนัง จนกระทั่งเดือนตุลาคม พ.ศ.2485 ก็เสด็จกลับกรุงเทพฯ

และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ด้วยพระหทัยหยุดทำงาน

รวมพระชนมายุได้ 81พรรษา   นอกจากสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

จะได้รับการยกย่องให้เป็น“พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย”

 พระองค์ท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็น"พระบิดาของมัคคุเทศก์ไทย" อีกด้วย

เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดเสด็จประพาสตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทย

พร้อมทั้งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนแสวงหา

ความรู้เรื่องวิชาการต่างๆ จนได้รับตำแหน่งหน้าที่เป็น Lord Program Maker

หรือผู้จัดการแผนการเดินทางให้กับพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เรื่องนี้ทรงเล่าไว้ในเรื่อง

“เสือใหญ่เมืองชุมพร”ว่า “เพราะเหตุใด จึงโปรดให้ฉันเป็นผู้จัดการเสด็จ-

ประพาส เป็นเรื่องอันหนึ่งในประวัติของฉันเอง จะเล่าฝากไว้ตรงนี้

เมื่อพ.ศ.2432 (ร.ศ.108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ โปรดให้ฉันไปตามเสด็จเป็นมัคคุเทศก์

มีหน้าที่เป็นต้นรับสั่งกะการประพาสที่ต่างๆ ตลอดทางที่เสด็จไป

ฉันสนองพระเดชพระคุณชอบพระหฤทัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

แต่นั้นมาจึงทรงพระกรุณาโปรดให้ฉันเป็นผู้จัดการเสด็จประพาส

แต่ชอบเรียกกันเป็นคำแผลงภาษาอังกฤษว่า Lord Program Maker

ตามเสด็จประพาสต่อมาเป็นนิตย์ จนตลอดรัชกาลที่ 5 และคงอยู่ใน

ตำแหน่งนั้นสืบมาในรัชกาลที่ 6 อีก 3 ปี รวมเวลาที่ได้เป็นผู้จัดการ

เสด็จประพาสอยู่ 26 ปี จึงพ้นจากหน้าที่นั้น พร้อมกับถวายคืน

ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย”

ถึงรัชกาลที่ 7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้กลับ

ไปจัดการเสด็จประพาสถวายอีกเมื่อเสด็จเลียบหัวเมืองมณฑลพายัพ

อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเสด็จเลียบหัวเมืองภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งจึงอ้างได้ว่า

ได้รับราชการเป็นผู้จัดการเสด็จประพาสสนองพระเดชพระคุณมา

3รัชกาล แต่เมื่อไปตามเสด็จครั้งหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับ

ต้องทรงระวังมิให้ฉันเหนื่อยเกินไป เพราะตัวฉันแก่ชราอายุเกือบ

70ปีแล้ว ก็เป็นครั้งที่สุดซึ่งฉันได้จัดการเสด็จประพาสเพียงนั้น”

ด้วยเหตุนี้สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงได้รับสมญานามว่า

“พระบิดาของมัคคุเทศก์ไทย” และยังได้สถาปนาเอาวันคล้าย

วันประสูติ 21 มิถุนายน เป็น “วันมัคคุเทศก์ไทย” อีกด้วย

Comment

Comment:

Tweet

ความรู้ๆ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะopen-mounthed smile big smile question surprised smile double wink cry

#12 By 1234 (180.180.164.184) on 2011-10-26 18:32

ความรู้ดีจัง ไม่เคยรู้มาก่อนเลยคับ

#11 By จอมยุทธใต้ (180.180.70.28) on 2010-11-24 18:45

http://www.anymine.com/ swiss watch

#10 By omega watch (125.121.16.239) on 2010-08-17 13:24

http://www.someboots.com/ ugg shoes

#9 By replica watch (125.118.193.173) on 2010-08-16 22:55

http://www.bagsabc.com/louis-vuitton/handbags.html louis vuitton handbags

#8 By replica watch (125.121.215.204) on 2010-08-15 12:43

http://www.perboots.com/ ugg shoes

#7 By omega watch (125.121.215.204) on 2010-08-14 14:44

http://www.watchvisa.net/rolex-explorer-watches.html rolex explorer replica

#6 By breitling watch (125.121.208.152) on 2010-08-07 03:59

http://www.overwatches.org/rolex-classic-watches.html classic rolex watch

#5 By guess watches (125.121.208.152) on 2010-08-04 18:42

http://www.watchever.com/

#4 By citizen watches (115.195.185.101) on 2010-07-27 22:27

http://www.watchvisa.com/replica watch

#3 By swiss watches (125.118.238.85) on 2010-07-10 18:42

อยากรู้ประวัติของมัคคุเทศก์ค่ะ

#2 By หมิว (202.69.136.169) on 2010-02-02 13:57

ว้าวๆ!!!

เป็นความรู้ดีจัง

confused smile confused smile confused smile